محصولات مرتبط

3 طبقه:

تعداد شعله: 12 عدد
قطر حلقه ها: 40*30*20

 

4 طبقه:

تعداد شعله: 12 عدد
قطر حلقه ها: 40*30*20*10

 

5 طبقه:

تعداد شعله: 12 عدد
قطر حلقه ها: 50*40*30*20*10
ارتفاع بدون زنجیر: 56 سانتیمتر

 

6 طبقه:

تعداد شعله: 12 عدد
قطر حلقه ها: 60*50*40*30*20*10
ارتفاع بدون زنجیر : 62 سانتیمتر

 

7 طبقه:

تعداد شعله: 18 عدد
قطر حلقه ها: 70*60*50*40*30*20*10

 

8 طبقه:

تعداد شعله: 18 عدد
قطر حلقه ها: 85*75*65*55*45*35*25*15