1 طبقه:

تعداد شعله: 12 عدد

ابعاد طبقه: 90*30
200 عدد کریستال 12 سانت

 

2 طبقه کوچک:

تعداد شعله:12 لامپ

ابعاد طبقات: 80*20 - 70*10 سانتیمتر
ارتفاع : 23 با زنجیر : 90 - 25 

 200 عدد کریستال 12 سانت

 

2 طبقه بزرگ:

تعداد شعله: 12عدد
ابعاد طبقات: 90*30 -80*20 سانتیمتر
ارتفاع : 23 با زنجیر : 90
میله طبقات 7 و 14 سانت - 25 kg

200 عدد کريستال 12 سانت

 

3 طبقه کوچک:

تعداد شعله:12 عدد

ابعاد طبقات: 30 * 90 - 80*20 -70*10 سانتیمتر
ارتفاع : 28 با زنجیر : 90

 

3 طبقه بزرگ:

تعداد شعله: 12 عدد

ابعاد طبقات: 120 * 30 - 90*20 -80*10 سانتیمتر
ارتفاع : 28 با زنجیر : 90

270 عدد کریستال 12 سانت