کریستال اشکی : 20 عدد
کریستال دانه : 90 عدد
حلقه : 120 عدد
ارتفاع با شید : 155 سانتیمتر - قطر شید : 40 سانتیمتر - وزن : 6.5 کیلوگرم